scholastic

scholastic scholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticscholasticadj.

scholastic學校的, 學校教育的, 學者的, 學究的, 經院的或經院哲學家的

n.

scholastic經院哲學家, 學究, 墨守成規者, 學生

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們