yuan

dyn dyn dyn

yuan yuanyuanyuanyuanyuanyuanyuanyuanyuann.

yuan元(中國貨幣單位)

英英解釋:名詞yuan:
1. the basic unit of money in China
同義詞:kwai
2. the imperial dynasty of China from 1279 to 1368
同義詞:Yuan dynasty, Mongol dynasty

漢語拼音整體認讀音節

zhi | chi | shi | ri | zi | ci | si
yi | wu | yu
ye | yue
yin | yun | yuan | ying

拼音是yuan的漢字

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們