太平洋[海洋]

太平洋[海洋]
太平洋[海洋]
更多義項 ▼ 收起列表 ▲

太平洋(Pacific Ocean),是地球上最大的海洋,覆蓋著地球約46%的水面以及約32.5%的總面積。跨度從南極大陸海岸延伸至白令海峽,西面為亞洲、大洋洲,東面則為美洲,跨越135°緯度,南北最寬15500千米。包括屬海的面積為18134.4萬平方千米,不包括屬海的面積為16624.1萬平方千米。

基本信息

讀法

語種
寫法
讀法
英文
Pacific Ocean
\
法文
L'Océan Pacifique
\
拉丁文
Maris Pacifici
\
俄語
Тихий Океан
Maris Pacifici(拉丁文)
尼泊爾語
प्रशांत Praśānta(波蘭語)
中文
太平洋
tài píng yáng(漢語拼音)
韓語 태평양 taepyeong-yang(印尼語)
泰盧固語
పసిఫిక్ మహాసముద్రం Pasiphik mahāsamudraṁ(立陶宛語)
泰語
ของมหาสมุทรแปซิฟิก K̄hxng mh̄ās̄muthr pæsifik(丹麥語)
高棉語
មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច mhasamoutr basai hve ch(冰島語)

範圍

太平洋太平洋

太平洋,北到白令海峽,北緯65°44′,南到南極洲,南緯85°33′,跨緯度151°。東到西經78°08′,西到東經99°10′,跨177個經度。南北長約15900千米,東西最大寬度約19900千米。從南美洲的哥倫比亞海岸至亞洲的馬來半島,東西最長21300千米。包括屬海的體積為71441萬立方千米,不包括屬海的體積69618.9萬立方千米。包括屬海的平均深度為3939.5米,不包括屬海的平均深度為4187.8米,已知最大深度11033米,位於馬里亞納海溝內。北部以寬僅102千米的白令海峽為界,東南部經南美洲的火地島和南極洲葛蘭姆地(Graham Land)之間的德雷克(Drake)海峽與大西洋溝通;西南部與印度洋的分界線為:從蘇門答臘島經爪哇島至帝汶島,再經帝汶海至澳大利亞的倫敦德里(Londonderry)角,再從澳大利亞南部經巴斯海峽,由塔斯馬尼亞島直抵南極大陸。

歷史

在史前時期太平洋地區發生過多次重要遷徙,最顯著的一次是南島民族(更明確地應是玻里尼西亞人)從亞洲海邊遷至大溪地,然後到達夏威夷和紐西蘭,後來還到了復活節島。

歐洲人於十六世紀早期見到了太平洋,最早的是曾橫渡巴拿馬地峽的西班牙航海家巴爾沃亞(Vasco Núñez de Balboa)(1513年)及以後在環球航行中橫渡太平洋的麥哲倫(1519年-1522年)。

太平洋之名稱起源自拉丁文“Mare Pacificum”,意為“平靜的海洋”,是由一名受僱於西班牙的葡萄牙航海家—麥哲倫命名。麥哲倫於1520年10月,率領5艘船從大西洋找到了一個西南出口(此後稱為麥哲倫海峽)向西航行,經過38天的驚濤駭浪後到達一個平靜的洋面,他因稱之為太平洋。

地理

賦名

以“太平洋”命名的企業不在少數,例如:太平洋人力集團,以太平洋命名,寓意在人力資源管理和服務的過程中給客戶帶來穩定、安全、太平;太平洋又寓意著人力資源行業是一個藍海市場,像太平洋一樣浩瀚,海納百川,諸流入海;在中國的奇門遁甲和五行中,太平洋代表“水”,水代表財富,寓意公司的事業可以輕易獲得成功。比較知名的以太平洋命名的公司還有“太平洋保險”等。

1513年,瓦斯科·努涅斯·巴爾波發現太平洋。太平洋一詞最早出現於16世紀20年代,它是由大航海家麥哲倫及其船隊首先叫開的。1519年9月20日,葡萄牙航海家麥哲倫率領270名水手組成的探險隊從西班牙的塞維爾啟航,西渡大西洋,他們要找到一條通往印度和中國的新航路。12月13日船隊到達巴西的里約熱內盧灣稍作休整後,便向南進發,1520年3月到達聖朱利安港。此後,船隊發生了內訌。費盡九牛二虎之力,麥哲倫鎮壓了西班牙船隊發起的叛亂,船隊繼續南下。他們頂著驚濤駭浪,吃盡了苦頭,到達了南美洲的南端,進入了一個海峽。這個後來以麥哲倫命名的海峽更為險惡,到處是狂風巨浪和險礁暗灘。又經過38天的艱苦奮戰,船隊終於到達了麥哲倫海峽的西端,然而此時船隊僅剩下三條船了,隊員也損失了一半。

又經過3個月的艱苦航行,船隊從南美越過關島,來到菲律賓群島。這段航程再也沒有遇到一次風浪,海面十分平靜,原來船隊已經進入赤道無風帶。飽受了先前滔天巨浪之苦的船員高興地說:“這真是一個太平洋啊!”從此,人們把美洲、亞洲、大洋洲之間的這片大洋稱為“太平洋”。

太平洋是世界上最大和最深的洋,原面積1億8130萬平方千米,在南極洋成立後,面積調整為1億5555萬7千平方千米,平均深度4028米,最深處馬里亞納海溝深達11034米。從赤道南北分為北太平洋和南太平洋。它從美洲西岸一直延伸到亞洲和澳洲的東岸,它同時是島嶼、海灣、海溝和火山地震分布最多的海洋。

與眾不同的演化史,如環太平洋的地震火山帶、廣泛發育的島弧--海溝系、大洋兩岸地質構造歷史的顯著差異……這就使許多人相信,太平洋可能有著它與眾不同的成因。長期以來,科學家們提出過許多關於太平洋成因的假說,其中最引人注目的是19世紀中葉,喬治·達爾文(1879年)提出的“月球分出說”。

達爾文認為,地球的早期處在半熔融狀態,其自轉速度很快,同時在太陽引力作用下會發生潮汐。如果潮汐的振動周期與地球的固有振動周期相同,便會發生共振現象,使振幅越來越大,最終有可能引起局部破裂,使部分物體飛離地球,成為月球,而留下的凹坑遂發展成為太平洋。由於月球的密度(3.341克/立方厘米)與地球淺部物質的密度(包括地幔的頂部橄欖岩層在內的岩石圈的平均密度(3.2-3.3克/立方厘米)近似,而且人們也確實觀測到,地球的自轉速度有愈早愈快的現象,這就使喬治·達爾文的“月球分出說”獲得了許多人的支持。然而,一些研究者指出,要使地球上的物體飛出去,地球的自轉速度應快於4.43弧度/小時,亦即一晝夜的時間不得大於1小時25分。難道地球早期有過如此快的鏇轉速度嗎?這顯然很難令人相信。再者,如果月球確是從地球飛出去的,月球的運行軌道應在地球的赤道面上,而事實卻非如此。還有,月球岩石大多具有古老得多的年齡值(40億-45.5億年),而地球上已找到的最古老岩石僅38億年,這顯然也與飛出說相矛盾。終於,人們摒棄了這種觀點。20世紀50-60年代以來,由於天體地質研究的進展,人們發現,地球的近鄰——月球、火星、金星、水星等均廣泛發育有隕石撞擊坑,有的規模相當巨大。這不能不使人們想到,地球也有可能遭受到同樣的撞擊作用。

1955年,法國人狄摩契爾最先提出,太平洋可能是由前阿爾卑斯期的流星撞擊而成的。並且他認為這顆流星可能原是地球的衛星,直徑幾乎為月球的兩倍。可惜沒能提出足夠的證據。眾所周知,月球上沒有活躍的構造活動,隕石撞擊作用是月殼演化的主要動力。月海是月球早期小天體猛烈轟擊形成的近於圓形的窪地,其底部由稍後噴溢的暗色月海玄武岩所充填。最大的月海——風暴洋面積達500萬平方千米。將太平洋與月海相對比,可以看到如下共同特徵:

1、月海在月球上的分布是不均勻的,集中在月球正面的北半球;太平洋也偏隅於地球一方,這反映了早期撞擊作用的隨機性。

2、月海具有圓形的外廓,並比月陸平均低2-3千米;太平洋也大致呈圓形,比大陸平均低3-4千米。

3、地球的大陸由年代較老、密度較小的矽鋁質岩石構成,而海洋則由年代較輕、密度較大的玄武質岩石組成,月球也是這樣,月海也由年齡較小的玄武岩組成。

4、地球上的地殼厚度較大,介於30-50千米,洋殼較薄,一般為5-15千米;月球也有類似的情況,月陸殼一般厚40-60千米,月海殼則一般小於20千米。

5、重力測量證明,月海具有明顯的正異常;太平洋的情況比較複雜,但比周圍大陸具有較高的重力值。

6、月海周圍有山鏈環繞,而太平洋周圍也有山鏈。

7、在太平洋底發現有邊緣和中央海嶺,而在一些較大的月海中也同樣可見有堤形的隆起。分布於月海中央和邊緣。

8、太平洋東部具有以島弧、邊緣海組成的,從洋殼過渡為陸殼的過渡區,在一些月海邊緣也可見有所謂“類月海”的過渡區。當然,與月海相比,太平洋也有一些月海所沒有的其他特徵。如構造岩漿活動,反映海底擴張的海底磁性條帶,還有在太平洋周圍的山鏈上可見明顯的多鏇迥褶皺構造和花崗岩漿活動,而月球上沒有。

太平洋[海洋]太平洋[海洋]

諸如此類的差別,專家以為乃係地球具有比月球大得多的質量和體積的緣故。綜上所述,太平洋是在地球早期形成的巨大撞擊盆地。但在漫長的地史時期中,它經歷了多次的改造。

分區

位置

位於亞洲、大洋洲、南極洲和南美洲、北美洲之間。

面積

南北長約15900千米,東西最大寬度約19900千米,面積16624.1萬平方千米(不包括屬海)。占世界海洋總面積的49.8%,占地球總面積的35%。太平洋是地球上四大洋中最大、最深和島嶼、珊瑚礁最多的海洋。

範圍

太平洋西南以塔斯馬尼亞島東南角至南極大陸的經線與印度洋分界(東經147度),東南以通過南美洲最南端的合恩角的經線與大西洋分界(西經68度),北經白令海峽與北冰洋連線,東經巴拿馬運河和麥哲倫海峽、德雷克海峽溝通大西洋,西經馬六甲海峽和巽他海峽通印度洋,總輪廓近似圓形。

深度

平均深度為4187.8米(不包括屬海),最大深度位於馬里亞納海溝內,深達11033米,是目前已知世界海洋的最深點。

地理分區

太平洋通常以南、北回歸線為界,分南、中、北太平洋,或以赤道為界分南、北太平洋,也有以東經160°為界,分東、西太平洋的。北太平洋:北回歸線以北海域,地處北亞熱帶和北溫帶,主要屬海有東海、黃海、日本海、鄂霍次克海和白令海。中太平洋:位南、北回歸線之間,地處熱帶,主要屬海有南海、爪哇海、珊瑚海、蘇祿海、蘇拉威西海、班達海等。南太平洋:南回歸線以南海域,地處南亞熱帶和南溫帶,主要屬海有塔斯曼海、別林斯高晉海、羅斯海和阿蒙森海。

國家和地區

太平洋地區有30多個獨立國家。西岸有俄羅斯、中國、韓國、朝鮮、越南、高棉、寮國、日本等;東岸有智利、秘魯、墨西哥、美國、加拿大等;南邊還有澳大利亞、紐西蘭、西薩摩亞、諾魯、湯加、斐濟等,此外,還有十幾個分屬美、英、法等國的殖民地。

地貌

安山岩線(The andesite line)是太平洋地貌中最重要的分界線,將中部太平洋盆地較深層的火成鎂鐵岩及大陸邊沿的半沉降火成長英岩分隔開來。安山岩線沿加里福尼亞州西端島嶼、阿留申群島南端、堪察加半島東端、千島群島、日本群島、馬里亞納群島、索羅門群島,直達紐西蘭;亦向東北伸延至安第斯山脈西端、南美洲及墨西哥,再折返加州。印尼、菲律賓、日本、紐幾內亞、紐西蘭等澳洲大陸及亞洲大陸的東部延伸地區全在安山岩線以外。

陸地

完全處於太平洋海域內的最大陸地是紐幾內亞島——也是世界第二大島嶼。太平洋上幾乎所有較小的島嶼都位於北緯30度及南緯30度之間,由東南亞延伸至復活節島;其餘的太平洋海域差不多都全被水復蓋著。

連線夏威夷、復活節島和紐西蘭而成的玻里尼西亞大三角包圍了不少島嶼,它們分別是庫克群島、馬克薩斯群島、薩摩亞群島、社會群島、托克勞群島、湯加群島、土阿莫土群島、吐瓦魯群島和瓦利斯和富圖納群島。

赤道以北及國際日期變更線以西有許多密克羅尼西亞的小島,當中包括加羅林群島、馬紹爾群島和馬里亞納群島。

在太平洋的西南角則有由紐幾內亞為首的美拉尼西亞。其他美拉尼西亞的重要群島還有俾斯麥群島、斐濟群島、新喀里多尼亞島、索羅門群島和新赫布里底群島等。

太平洋的島嶼類型多樣,四個類型的島嶼都有:陸邊島、沖積島、珊瑚礁和火山島。陸邊島位於安山岩線以外,包括紐西蘭的紐幾內亞島和菲律賓群島、台灣島等,這些島和附近的大陸相連。火山島,如布乾維爾島、夏威夷島和索羅門群島等,很多還有活火山活動,

島嶼

太平洋約有島嶼一萬個,總面積440多萬平方千米,約占世界島嶼總面積的45%。大陸島主要分布在西部,如日本群島、加里曼丹島、紐幾內亞島等;中部有很多星散般的海洋島嶼(火山島、珊瑚島)。

海底地形

可分為中部深水區域、邊緣淺水區域和大陸架三大部分。大致2000米以下的深海盆地約占總面積的87%,200-2000米之間的邊緣部分約占7.4%,200米以內的大陸架約占5.6%。北半部有巨大海盆,西部有多條島孤,島弧外側有深海溝。北部和西部邊緣海有寬闊的大陸架,中部深水域水深多超過5000米。夏威夷群島和萊恩群島將中部深水區分隔成東北太平洋海盆、西南太平洋海盆、西北太平洋海盆和中太平洋海盆。海底有大量的火山錐。邊緣淺水域水深多在5000米以上,海盆面積較小。

火山地震

全球約85%的活火山和約80%的地震集中在太平洋地區。太平洋東岸的美洲科迪勒拉山系和太平洋西緣的花彩狀群島是世界上火山活動最劇烈的地帶,活火山多達370多座,有“太平洋火圈”之稱,地震頻繁。

氣候

太平洋有很大一部分處在熱帶和副熱帶地區,故熱帶和副熱帶氣候占優勢,它的氣候分布、地區差異主要是由於水面洋流及鄰近大陸上空的大氣環流影響而產生的。氣溫隨緯度增高而遞減。南、北太平洋最冷月平均氣溫從回歸線向極地為20-16℃,中太平洋常年保持在25℃左右。太平洋年平均降水量一般為1000-2000毫米,多雨區可達3000-5000毫米,而降水最少的地區不足100毫米。北緯40°以北、南緯40°以南常有海霧。水面氣溫平均為19.1℃,赤道附近最高達29℃。在靠近極圈的海面有結冰現象。太平洋上的吼嘯狂風和波濤洶湧很是著名。在寒暖流交接的過渡地帶和西風帶內,多狂風和波濤,太平洋北部以冬季為多,南部以夏季為多,尤以南、北緯40°附近為甚。中部較平靜,終年利於航行。

洋流潮汐

太平洋洋流大致以北緯5-10°為界,分成南北兩大環流:北部環流順時針方向運行,由北赤道暖流、日本暖流、北太平洋暖流、加利福尼亞寒流組成;南部環流反時針方向運行,由南赤道暖流、東澳大利亞暖流、西風漂流、秘魯寒流組成。兩大環流之間為赤道逆流,由西向東運行,流速每小時2千米。

潮汐多為不規則半日潮,潮差一般為2-5米。

太平洋水溫隨緯度而異,在極地附近接近冰點,在赤道則大約為25至30℃左右。海水的含鹽量則在中緯度較高:靠近赤道的水全年雨量充足,靠近極地則因寒冷而少蒸發,以致這兩處的含鹽量較低。整體來說,太平洋的海水要比大西洋的溫暖。 在北半球,太平洋表面海水主要以順時針方向流動(北太平洋渦漩),在南半球則以反時針方向流動。北赤道洋流沿北緯15度,受信風帶動向西推進,到達菲律賓附近轉向北方,與日本洋流(又稱黑潮)會合。

在大約北緯45度,黑潮分成兩支。往南的一支重返北赤道洋流。另一支往北形成阿留申洋流,接近北美洲時推動白令海峽反時針方向的水流,往南成為寒冷緩慢的加利福尼亞洋流。

南赤道洋流沿赤道往西流動,在紐幾內亞往東南一轉,在大約南緯50度完全轉往正東方向。洋流在這段自西沿南太平洋流動,是為南極繞極環流一段。到達智利海岸時,洋流分成兩支:一支經合恩角流進大西洋,另一支向北成為秘魯洋流。

分區

太平洋海盆可劃分為3個區。

1、東區:美洲科迪勒拉(Cordillera)山系從北部阿拉斯加起,向南直抵火地島,除了最北、最南段峽灣海岸的島群以及深入大陸的加利福尼亞灣之外,海岸平直,大陸棚狹窄,重要海溝北有阿卡普爾科海溝,南有秘魯-智利海溝。

2、西區:亞洲部分結構複雜,海岸曲折,大陸東緣有突出的半島,岸外有一系列島弧,形成眾多的邊緣海。從北向南有白令海、鄂霍次克海、日本海、黃海、東海和南海。島群外緣有一系列海溝,北有堪察加海溝、千島海溝、日本海溝,南有東加海溝、克馬德克(Kermadec)海溝等。

3、太平洋中部是面積寬廣的海盆,是地殼構造最穩定的地區,海水深度一般在4570米左右。西經150°以東為東太平洋海盆,從中美地峽經科科斯(Cocos)海嶺至加拉帕戈斯群島一線以南是秘魯-智利海盆和東南太平洋海盆。再向南越過東南太平洋海隆即為太平洋-南極洲海盆。這一海盆與西經150°之間的地區為太平洋-南極洲海嶺。西經150°-180°,自東而西有太平洋中央海盆、馬里亞納海盆和菲律賓海盆;在紐西蘭與東澳大利亞之間為塔斯曼(Tasman)海盆,向南為麥加利(Macquarie)海嶺,即太平洋與印度洋之間的水下界線。

氣候

太平洋上的明珠——夏威夷島太平洋上的明珠——夏威夷島

太平洋由於面積廣闊,水體均勻,氣候有利於行星風系的形成,特別是南太平洋更為突出。北太平洋情況不同,東西兩岸差異懸殊,以俄羅斯東海岸的嚴冬和加拿大的不列顛哥倫比亞省溫和的冬季對比最為鮮明。信風帶位於東太平洋南北緯30°-40°之間的副熱帶高壓中心和赤道無風帶之間。中緯度地區、西風帶和極地東風帶輻合形成副極地低壓帶。兩個風帶氣溫、濕度相差懸殊,極地東風帶鋒面甚為猛烈,冬季尤為突出。西太平洋(北緯5°-25°)菲律賓以東、南海和東海洋面上,夏秋之間,在高溫、高濕條件下產生超低壓中心,形成猛烈的熱帶風暴,即颱風。夏季亞洲大陸為低氣壓,北太平洋氣流向大陸運動,冬季情況完全相反,形成廣大的季風氣候區。北太平洋的海水溫度比南太平洋高,這是因為南太平洋水域更廣闊,並受南極地區冰山及冷水團的影響。信風帶的海水含鹽度比赤道地帶低。赤道附近含鹽度小於34;最北部海域含鹽度最低,小於32。太平洋的洋流在信風影響下自東向西運動,形成南、北赤道暖流。南、北赤道暖流之間的中軸線上產生相反的赤道逆流,從菲律賓東岸流向厄瓜多西岸。北赤道暖流在菲律賓附近轉北流向日本東面,為著名的黑潮;北赤道暖流的支流經對馬海峽進入日本海,稱對馬暖流。黑潮在東經160°附近轉向東流,稱北太平洋暖流。北太平洋暖流向東運動,到北美洲西海岸轉向南流,稱加利福尼亞寒流。這樣就形成了北太平洋環流。此外,白令海海流向南流,稱為堪察加寒流,又稱親潮,流向日本本州島東面,在北緯36°附近與黑潮相遇。南赤道暖流抵索羅門群島之後,向南流成為東澳暖流,折向東捲入西風漂流,至南美洲西面、南緯45°附近分為兩支,一支向東經德雷克海峽進入大西洋;另一支折向北流,即秘魯寒流。這樣形成南太平洋環流。

島嶼

太平洋島嶼眾多,主要分布於西部和中部海域,按性質分為大陸島和海洋島兩大類。大陸島一般在地質構造上與大陸有聯繫,如日本群島、台灣島、菲律賓群島、印度尼西亞群島以及世界第二大島紐幾內亞島等。海洋島分為火山島和珊瑚島。太平洋中部偏西廣大海域,自西向東有三大群島:美拉尼西亞、密克羅尼西亞和玻里尼西亞。其中美拉尼西亞群島多為大陸島,玻里尼西亞群島的夏威夷群島是著名的火山群島,密克羅尼西亞群島幾乎都是珊瑚島。

資源

太平洋資源豐富。西太平洋的日本海、鄂霍次克海是重要的漁場,出產鯡魚、鱈魚、鮪魚、蟹等。北美西海岸的哥倫比亞河以出產鮭魚著名。海底有大量的錳結核,海水可提取海鹽、溴、鎂等。大陸棚是世界石油資源最豐富的地區之一,如加利福尼亞南部海域、黃海、東海以及印度尼西亞、澳大利亞東南部等海區。西太平洋沿岸很早就是具有高度文化的地區。但是歐洲人直到16世紀才開始對這一大洋進行探察。他們尋求所謂“南方之地”——澳大利亞,從而進入太平洋島嶼。1513年,西班牙占領者巴爾沃亞(Vasco Nunez de Balboa)在巴拿馬地峽的達里恩(Darien)山頂看到浩瀚的太平洋。之後,葡萄牙航海家麥哲倫環球航行,橫渡太平洋。17世紀時,荷蘭航海家塔斯曼(Abel Tasman)發現塔斯馬尼亞島、紐西蘭和斐濟。18世紀時,英國航海家科克、法國航海家布乾維爾(Louis-Antoine de Bougainville)等在太平洋航行考察。19世紀時,英國博物學家達爾文(Charles Darwin)於1831~1836年乘“比格爾號”(Beagle)環球航行,他在太平洋地區進行考察,在自然科學方面作出偉大的貢獻。

太平洋島太平洋島

太平洋南起南極地區,北到北極,西至亞洲和澳洲,東界南、北美洲。約占地球面積的三分之一,是世界上最大的大洋。其面積,不包括鄰近屬海,約為16525萬平方千米。是第二大洋大西洋面積的2倍,水容量的2倍以上。面積超過包括南極洲在內的地球陸地面積的總和。平均深度(不包括屬海)4187.8米。西太平洋有許多屬海,自北向南為白令海、鄂霍茨克海、日本海、黃海、東海和南海。東亞大河黑龍江、黃河、長江、珠江和湄公河均經屬海注入太平洋。西經150°以東的洋底較西部平緩。西太平洋水下600米以上的海脊在有些地方形成群島。自西北太平洋的阿留申海脊向南延伸到千島群島、小笠原群島、馬里亞納、雅浦和帛琉;自帛琉向東延伸至俾斯麥、索羅門群島和聖克魯斯;最後由薩摩亞群島向南至湯加、克馬德克、查塔姆和麥夸里。由於北部陸地與海洋的比例高於南部,以及南極洲陸地冰蓋的影響,北太平洋的水溫高於南太平洋。赤道附近無風帶和變風帶海水的含鹽量低於信風帶。對太平洋垂直海流影響最大的是南極大陸周圍生成的冷水。極地周圍密度大的海水下沉,然後向北蔓延構成太平洋大部分底層。深層冷水在西太平洋以比較鮮明的洋流自南極洲附近向北流往日本。該深海主流的支流以攜冷水流向東然後在兩半球均流向極地。深海環流受鄰近洋流會聚區表層海水下沉的影響。在太平洋熱帶會聚區分別在南北緯35°至40°之間,距赤道越遠海水下沉的深度越大,最重要的會聚區在南緯55°至60°之間。

面積 16980萬平方千米
平均深度 4028米
最大深度 11034米
最大寬度 18000千米
最大長度 13900千米
海岸線 135663千米
年蒸發量 114厘米
年交換量 13厘米
年度陸地來水量 6厘米

漁場

海魚海魚

太平洋生長的動植物,無論是浮游植物或海底植物以及魚類和其它動物都比其它大洋豐富。

太平洋淺海漁場面積約占世界各大洋淺海漁場總面積的1/2,海洋漁獲量占世界漁獲量一半以上,秘魯、日本、中國舟山群島、美國及加拿大西北沿海都是世界著名漁場。盛產鯡、鱈、鮭、鯖、鱒、鰹、沙丁魚、鮪魚、比目魚等魚類。此外海獸(海豹、海象、海熊、海獺、鯨等)捕獵和捕蟹業也占重要地位。

礦物

資源近海大陸架的石油、天然氣、煤很豐富,深海盆地有豐富的錳結核礦層(所含錳、鎳、鈷、銅四種礦物的金屬儲量比陸地上多幾十倍至千倍),此外海底砂錫礦、金紅石、鋯、鈦、鐵及鉑金砂礦儲量也很豐富。

航運

太平洋在國際交通上具有重要意義。有許多條聯繫亞洲、大洋洲、北美洲和南美洲的重要海、空航線經過太平洋;東部的巴拿馬運河和西南部的馬六甲海峽,分別是通往大西洋和印度洋的捷徑和世界主要航道。海運航線主要有東亞-北美西海岸航線、東亞-加勒比海、北美東海岸航線,東亞-南美西海岸航線,東亞沿海航線,東亞-澳大利亞、紐西蘭航線,澳大利亞、紐西蘭-北美東、西海岸航線等。太平洋沿岸有眾多的港口。 縱貫太平洋的180°經線為“國際日期變更線”,船隻由西向東越過此線,日期減去一天;反之,日期便加上一天。在太平洋上空開始利用人造通訊衛星進行聯繫。

通訊設施

太平洋第一條海底電纜是1902年由英國敷設的,1905年美國在太平洋也敷設了海底電纜。加拿大至澳大利亞,美國至菲律賓、日本及印度尼西亞,香港至菲律賓與越南,南美洲沿海各國之間都有海底電纜。在太平洋上空開始利用人造通訊衛星進行聯繫。

環境問題

海洋污染指的是向海洋排放有害化學品或粒子。最大的兇手是流進海洋的河流,它們帶著許多被用作肥料的化學物質,還有家畜和人類的廢物。大量耗氧化合物導致生物缺氧以及形成死區。

主要港口

亞洲

俄羅斯海參崴、日本神戶、日本札幌、日本橫濱、日本橫須賀、日本大坂、日本千葉、韓國釜山、韓國仁川、韓國蔚山、韓國浦項、朝鮮清津、朝鮮南浦、泰國曼谷、泰國蘭加鎊、泰國宋卡、菲律賓馬尼拉、菲律賓布特加斯、菲律賓宿霧市、中國高雄、中國基隆、中國花蓮、中國台南、中國香港、中國大連、中國青島、中國上海、中國寧波—舟山、中國福州、中國廈門、中國深圳、中國廣州、中國唐山、中國天津、中國煙臺、中國秦皇島、中國營口、中國連雲港、中國日照、新加坡。

北美洲

美國安克拉治、美國檀香山、美國長灘、美國洛杉磯、美國波特蘭、美國奧克蘭、美國聖地牙哥、美國舊金山、美國西雅圖、加拿大基蒂馬特、加拿大魯珀特王子、加拿大溫哥華、加拿大維多利亞。

中南美洲

墨西哥聖路卡斯、墨西哥阿卡普爾科、墨西哥恩塞納達、墨西哥拉巴斯、墨西哥曼薩尼尤、墨西哥巴亞爾塔港、墨西哥蒂華納、智利安托法加斯塔、智利阿里卡、智利伊基克、智利蒙特港、智利聖安東尼奧、智利塔爾卡瓦諾、智利瓦爾帕萊索、哥倫比亞布埃納文圖拉、秘魯卡亞俄、厄瓜多瓜亞基爾巴拿馬巴拿馬市。

大洋洲

澳大利亞悉尼、澳大利亞墨爾本、澳大利亞布里斯班、紐西蘭奧克蘭。

戰爭

戰役名稱

第二次世界大戰

太平洋戰爭

珍珠港事件

珊瑚海海戰

中途島海戰

菲律賓海戰

雷伊泰灣海戰

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們